Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
29 oktober 2008

Rapport Ombudsman verzakking 1

Noord/Zuidlijn Vijzelgracht Deel I Verzakking van wevershuizen op 19 jui 2008
Amsterdam, Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Dienst Werk en Inkomen, Schadebureau Noord/Zuidlijn, Stadsdeel Centrum, Dienst Metro (rapportnr: RA00830757)

Publicatiedatum: 29-10-2008
Auteur: Gemeentelijke ombudsman
Bron: Gemeentelijkeombudsman.nl

Samenvatting
Op donderdag 19 juni 2008 verzakken vier woningen aan de Vijzelgracht als gevolg van een lekkage in een wand van het in aanbouw zijnde ondergrondse metrostation Vijzelgracht van de Noord/Zuidlijn. De wethouder Verkeer vraagt de ombudsman onderzoek te doen naar de gang van zaken voor, tijdens en na het verzakken van de panden Vijzelgracht 20 – 26.

De ombudsman heeft met name de volgende onderdelen onderzocht en hieraan conclusies verbonden:
– de betrouwbaarheid van het monitoringssysteem;
– het risico van de achtergebleven voegplanken;
– het informeren van de toezichthouder over risico’s;
– het acht slaan op de belangen van de bewoners;
– de bejegening van de bewoner die de verzakking van zijn pand meldt;
– het informeren van de toezichthouder en hulpdiensten;
– de opvang van de bewoners;
– de verslaglegging van het incident;
– de toerusting van de toezichthouder.
De conclusies hebben met name betrekking op het Projectbureau Noord/Zuidlijn (PBNZL) en op de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB).

Aanbevelingen

1.Voor PBNZL en DMB: Zorg voor afgewogen, tijdige en systematische informatieverschaffing aan de bewoners, ondernemers en andere betrokkenen bij de bouw van de Noord/Zuidlijn over de voortgang van de bouw. Dit geldt ook voor de risico’s die zich kunnen manifesteren. Maak een uitdrukkelijke afweging over het melden hiervan aan bewoners.
2. Verplicht PBNZL om DMB volledig, tijdig en systematisch te informeren over de voortgang van de bouw. Dit geldt ook risico’s die zich kunnen manifesteren.
3. Rust DMB zodanig toe dat deze naar capaciteit en kwaliteit in staat is zijn taak als vergunningverlener en het houden van toezicht op de uitvoerig daarvan uit te voeren. Zorg voor zichtbaarheid van DMB naar de bewoners toe.
4. Benut bij incidenten de operationele mogelijkheden van de signaleringssystemen optimaal en onderzoek in hoeverre ‘real time’ informatieverstekking onder omstandigheden mogelijk is.
5. Schep condities voor een integrale taakopvatting van alle medewerkers van PBNZL, voor de bouw in relatie tot de omgeving.
6. Zorg voor adequate verslaglegging over de voortgang van de werkzaamheden en zorg bij incidenten voor voldoende ondersteuning van de leidinggevenden hierbij.
7. Zorg voor een permanent bereikbaar alarmnummer voor de Noord/Zuidlijn waar niet alleen schades, maar ook calamiteiten kunnen worden gemeld. Maak duidelijk dat in geval van een calamiteit 112 moet worden gebeld.
8. Zorg in geval van een incident voor snelle informatieverstrekking aan omwonenden, bijvoorbeeld via sms.
9. Zorg bij dergelijke incidenten voor zichtbare en herkenbare opvang ter plaatse en zorg voor aanwezigheid van een medewerker die speciaal is belast met de communicatie met bewoners.
10. Uit gesprekken met bewoners is gebleken dat de steeds verlengde duur van de bouw in combinatie met de dagelijkse overlast een zware wissel trekt op hun uithoudingsvermogen. Het terugwinnen van vertrouwen kan alleen door een voorspoedige uitvoering van de werkzaamheden te realiseren. Bied perspectief, ook met betrekking tot de toekomst van de panden, door nu de latere invulling van het gebied serieus ter hand te nemen in samenspraak met de bewoners.

Opvolging:
Op 28 oktober 2008 gaf het College van Burgemeester en Wethouders een uitgebreide schriftelijke reactie op het rapport. Hierbij worden drie belangrijke aspecten genoemd die op korte termijn verbetering behoeven:

1. De omgevingsgevoeligheid van PBNZL dient verbeterd te worden en moet onderdeel uitmaken van haar integrale taakopvatting:
a. Er moet door het PBNZL een betere balans worden gevonden tussen het signaleren van technische problemen in de bouwput en oplossingen voor die problemen versus het communiceren hierover met omwonenden en betrokkenen.
b. In de communicatie over het project moet nog nadrukkelijker aandacht worden besteed aan de technische risico’s van het project en de effecten hiervan op de omgeving en de stad.
2. De directe opvang van omwonenden en betrokkenen bij calamiteiten dient verbeterd te worden.
3. Het toezicht door DMB op de bouw van de Noord-Zuidlijn dient geintensiveerd en verscherpt te worden.
Het College onderschrijft op hoofdlijnen de conclusies van de ombudsman.

Tenslotte benadrukt het College dat de Noord-Zuidlijn noodzakelijk is voor Amsterdam. Het project kent risico’s. Het rapport maakt inzichtelijk welke verbeteringen noodzakelijk zijn om het project verantwoord uit te kunnen blijven voeren. Het College neemt het rapport van de ombudsman daarom ter harte. De implementatie ervan is essentieel. Het onderzoek van Deltares naar de oorzaak van de incidenten op de Vijzelgracht is nog gaande. De resultaten van het onderzoek zullen de basis vormen voor het herstelplan. Het vaststellen van het herstelplan door het College is de tweede voorwaarde voor het hervatten van de werkzaamheden op de Vijzelgracht.

Reacties

Geef een antwoord

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

keer bekeken